Gebruikersvoorwaarden jongere

Ten aanzien van de dienstverlening van Jeugdhulp1op1 gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de website van Jeugdhulp1op1 aanvaardt de Jongere/wettelijke vertegenwoordiger aan deze voorwaarden gebonden te zijn.

Artikel 1 - Definities

Website

De website die door Jeugdhulp1op1 ter beschikking wordt gesteld op www.jeugdhulp1op1.nl en die als doel heeft Jongeren en ambulante jeugdhulpverleners die als lid verbonden zijn aan dit initiatief met elkaar te matchen.

Jeugdhulp1op1

De aanbieder van de website, Zorgkeuze1op1 BV, handelend onder de naam Jeugdhulp1op1, gevestigd te ’s-Gravendijkwal 86, 3014 EH Rotterdam, KvK-nummer: 67021492

Dienst

De publicitaire dienstverlening die door Jeugdhulp1op1 wordt aangeboden door middel van de website, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop Jongeren en jeugdhulpverleners in contact met elkaar kunnen komen ten behoeve van het leveren van ambulante jeugdhulpverlening, vastgelegd in een zorgovereenkomst.

Hulpverlener

De natuurlijke of rechtspersoon die gekwalificeerd is als ambulant jeugdhulpverlener en zich op de website beschikbaar stelt voor Jongeren.

Jongere

De Jongere en diens wettelijk vertegenwoordiger die zijn hulpvraag kenbaar maakt via de website.

Gebruiker

De internetgebruiker die op een of andere manier gebruik maakt van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Jongeren en Hulpverleners.

Overeenkomst De overeenkomst tussen Jeugdhulp1op1 en de Hulpverlener m.b.t. de publicitaire dienstverlening via de website van Jeugdhulp1op1.

Artikel 2 - Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, ongeacht op welke wijze deze tot stand komen en alle rechtshandelingen tussen Jeugdhulp1op1 en de Jongere.
 2. Jeugdhulp1op1 is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen.
 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen Jeugdhulp1op1 en de Jongere zijn overeengekomen.
 4. Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de Jongere en Jeugdhulp1op1, wordt de Jongere geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten.
 5. Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Jeugdhulp1op1 zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3 - Diensten Jeugdhulp1op1

 1. Jeugdhulp1op1 biedt op de website een platform aan waarop Jongeren en Hulpverleners met elkaar in contact kunnen komen ten behoeve van de eventuele totstandkoming van een zorgovereenkomst tussen Jongeren en Hulpverleners. Jeugdhulp1op1 heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een gebruiker door middel van of in verband met de website of anderszins. Jeugdhulp1op1 is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.
 2. Jeugdhulp1op1 heeft de inhoud van de website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op de website met betrekking tot de advertenties, profielen en beoordelingen is echter afkomstig van Hulpverleners en Jongeren. Deze gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Jeugdhulp1op1 draagt voor de inhoud van advertenties, profielen en beoordelingen tussen gebruikers geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen genoemde gebruikers. Evenmin draagt Jeugdhulp1op1 verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door Jongeren, Hulpverleners en gemeenten waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste invulling van de dienstverlening.
 3. Jeugdhulp1op1 biedt de door haar zelf geplaatste informatie op de website, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, aan op “as is” basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms)-rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert Jeugdhulp1op1 niet:
  • dat de informatie op de website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de door Jongeren en Hulpverleners opgegeven informatie;
  • dat de website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen; en
  • dat derden niet de website en/of de systemen van Jeugdhulp1op1 onrechtmatig zullen gebruiken.

Artikel 4 - Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie

 1. De Jongere garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en e-mailgegevens die hij in het kader van de dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de gebruiker dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de diensten van Jeugdhulp1op1.
 2. Jongere zal slechts berichten plaatsen op en versturen via de website met als doel het verkrijgen van een match met een Hulpverlener voor ambulante jeugdhulpverlening. Jongere zal geen berichten plaatsen met een inhoud en/of ten behoeve van enige doeleinden waarvoor de dienst niet is bedoeld en zal zich onthouden van het versturen van ongewenste en/of ongevraagde berichten aan Hulpverleners.
 3. De Jongere is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de aangeleverde gegevens met betrekking tot zijn persoon, contactgegevens en hulpvraag. Hij garandeert dat de inhoud van deze gegevens juist, actueel en betrouwbaar is en niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig is. Daarnaast garandeert hij dat hij met deze gegevens Hulpverleners niet onheus bejegent, en dat hij de belangen en de goede naam van Jeugdhulp1op1 niet zal schaden.
 4. In geval de Jongere via de match-functionaliteit op de website aangeeft dat hij met een Hulpverlener wil matchen, geeft de Jongere toestemming dat zijn persoonsgegevens, zoals naam, geboortedatum en contactgegevens zoals vermeld in het aanmeldformulier op de website, met de betreffende Hulpverlener door Jeugdhulp1op1 worden gedeeld.
 5. Een Jongere zal niet buiten de website om contact opnemen met een Hulpverlener of daartoe een poging ondernemen. Noch zal de Jongere contact opnemen met een Hulpverlener zonder dat via de match faciliteit van de website kenbaar te maken.
 6. Een zorgovereenkomst tussen de Jongere en de Hulpverlener komen pas tot stand op het moment dat Jongere vertegenwoordigd door zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) een zorgovereenkomst met Hulpverlener aanvaardt en bevestigt door middel van ondertekening van die overeenkomst. Jeugdhulp1op1 is bij zorgovereenkomsten tussen de Jongeren en Hulpverleners geen partij. Zij kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de activiteiten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van de opdrachtgevers om werkzaamheden te laten verrichten en/of de bevoegdheid van Hulpverleners om die werkzaamheden uit te voeren. Jongere vrijwaart Jeugdhulp1op1 jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken.
 7. Omdat de Hulpverlener per afgesloten zorgovereenkomst een vergoeding verschuldigd is aan Jeugdhulp1op1 welke afhankelijk is van de financiële vergoeding die de Hulpverlener krijgt voor de te verlenen zorg, stemt de Jongere hierbij in om de financiële informatie omtrent de zorgovereenkomst op eerste verzoek van Jeugdhulp1op1 te zullen meedelen en zo zondig te onderbouwen met relevante bescheiden en bewijstukken.

Artikel 5 - Account

 1. Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Jeugdhulp1op1 dient een account te worden aangevraagd bij Jeugdhulp1op1 op de wijze zoals beschreven op de website.
 2. Een account wordt door Jeugdhulp1op1 direct geactiveerd en aanvaard. Jeugdhulp1op1 is gerechtigd (het aanmaken van) een account en/of (het plaatsen van) een hulpvraag en profiel of andere informatie door de Jongere te weigeren c.q. te verwijderen zonder vermelding van redenen.
 3. Ten behoeve van het account wordt een wachtwoord aan de Jongere verstrekt. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de Jongere mag derden daarvan geen gebruik laten maken. De Jongere is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn account en vrijwaart Jeugdhulp1op1 voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat door middel van zijn account van de dienst is gemaakt.
 4. Jeugdhulp1op1 is gerechtigd het wachtwoord aan te passen indien dit nodig is in het belang van het functioneren van de dienst.

Artikel 6 - Beoordelingen

 1. Een Jongere is gerechtigd een beoordeling toe te voegen aan het profiel van de Hulpverlener van wie hij hulpverlening heeft gekregen.
 2. Jeugdhulp1op1 is te allen tijde gerechtigd een beoordeling te verwijderen. Zij kan daar mede, doch niet uitsluitend toe overgaan indien, naar aanleiding van een melding, blijkt dat de beoordeling onjuist, onbetrouwbaar of onmiskenbaar onrechtmatig is.
 3. Een beoordeling dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:
  • hij mag geen lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik bevatten;
  • hij mag geen persoonlijke gegevens bevatten ten aanzien van een Hulpverlener;
  • hij mag geen links en/of scripts bevatten;
  • hij dient te zijn toegevoegd door de Jongere en dient betrekking te hebben op de Hulpverlener door wie de hulpverlening is geleverd.

Artikel 7 - Uitsluiting

Jeugdhulp1op1 behoudt zich het recht voor om Jongere uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de website, door onder meer zijn account te blokkeren en/of te verwijderen, zonder verplicht te zijn om eventuele reeds geïnde vergoedingen terug te betalen, indien:

 • de Jongere op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;
 • de Jongere inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van Jeugdhulp1op1 of derden;
 • de Jongere in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving.
 • de Jongere medewerkers van Jeugdhulp1op1 en/of Hulpverleners onheus bejegend d.m.v. smadelijke, lasterlijke, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik;
 • de Jongere met de op de website gevonden Hulpverlener, buiten Jeugdhulp1op1 om een zorgovereenkomst aangaat,  zonder de match op de website te hebben aangegeven.
 • Jeughulp1op1 gegronde reden heeft om zulks te doen.

Artikel 8 – Onderhoud en beveiliging

 1. Jeugdhulp1op1 is gerechtigd de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Jeugdhulp1op1 ontstaat.
 2. Jeugdhulp1op1 spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Jeugdhulp1op1 legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 9 - Privacy

 1. Jeugdhulp1op1 verwerkt persoonsgegevens van Jongeren en Hulpverleners ten behoeve van de uitvoering van de diensten en aanverwante activiteiten in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
 2. Op deze verwerking van persoonsgegevens is de Privacy Verklaring van Jeugdhulp1op1 van toepassing.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid Jeugdhulp1op1

 1. Jeugdhulp1op1 is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de Jongere redelijkerwijze heeft moeten maken om de tekortkoming van Jeugdhulp1op1 te herstellen of op te heffen, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
 2. De totale aansprakelijkheid van Jeugdhulp1op1 zal in geen geval kan nimmer meer bedragen dan EUR 100,-- of de eventuele vergoeding die de Jongere aan Jeugdhulp1op1 zou hebben betaald in de voorafgaande twaalf maanden.
 3. Iedere aansprakelijkheid van Jeugdhulp1op1 voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot immateriële schade, gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is Jeugdhulp1op1 niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Jongere die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de website en/of de diensten.

Artikel 11 - Overmacht

Jeugdhulp1op1 is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan Jeugdhulp1op1 gebruikt maakt.

Artikel 12 - Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website behoren bij uitsluiting toe aan Jeugdhulp1op1 met uitzondering van het materiaal dat door Jongeren en Hulpverleners is aangeleverd in verband met het plaatsen van advertenties, profielen, beoordelingen of anderszins.
 2. Het is de Jongere niet toegestaan de website of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van Jeugdhulp1op1, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het Jongere niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jeugdhulp1op1, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

Artikel 13 - Geschillen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle eventuele geschillen worden exclusief voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Den Haag.