Disclaimer en Privacyverklaring

Hoewel de uiterste zorg is nagestreefd ten aanzien van de inhoud van deze site, kan niet worden ingestaan voor eventuele fouten en onvolledigheden. Jeugdhulp1op1 aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Jeugdhulp1op1 is tevens niet aansprakelijk voor de gevolgen en/of activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site.

Jeugdhulp1op1, gevestigd aan ‘s-Gravendijkwal 86, 3014 EH  Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: info@jeugdhulp1op1.nl, telefoon 085 - 04 70 139.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Jeugdhulp1op1 verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, uitgesplitst naar gebruikers: jongeren en hulpverleners.

tabel

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Jeugdhulp1op1 verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van haar gebruikersgroep jongeren, t.w. in sommige gevallen: gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft wel de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, maar met nadrukkelijke toestemming van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of dit ook daadwerkelijk gebeurt. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jeugdhulp1op1.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Jeugdhulp1op1 verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Jongeren te toetsen op basis van leeftijd en gemeente waarin ze woonachtig zijn of zij in principe in aanmerking komen voor hulpverlening die onder de Jeugdwet valt;
  • Hulpverleners te toetsen op kwalificaties voor de levering van jeugdhulpverlening.
  • Hulpverleners te presenteren aan de jongeren via profielen op de website, zodat zij een hulpverlener kunnen kiezen. Dit kunnen zij doen o.b.v. profielgegevens en een beoordelingsscore van andere jongeren.
  • Een match mogelijk te maken tussen de jongere en de hulpverlener die hij/zij heeft gekozen. Een match betekent in ons geval dat NAW-gegevens en contactgegevens van jongeren worden uitgewisseld met de hulpverlener. Andersom wisselen wij bij een match contactgegevens zoals telefoonnummer en emailadres uit van de hulpverlener naar de jongere.
  • Om een geslaagde match te faciliteren kunnen jongeren en hulpverlener berichten met elkaar uitwisselen via de website.
  • Hulpverleners te kunnen factureren voor een geslaagde match.
  • Hulpverleners en jongeren te kunnen informeren over wijzigingen van het pilot-concept van Jeugdhulp1op1.
  • Jongeren en hulpverleners te kunnen bevragen over hun ervaringen met Jeugdhulp1op1.

Geautomatiseerde besluitvorming

Jeugdhulp1op1 neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Er is weliswaar geautomatiseerde besluitvorming in het matchingproces maar de gevolgen hiervan zijn niet als ‘aanzienlijk’ aan te duiden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jeugdhulp1op1 behoudt zich het recht voor om wijzingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Jeugdhulp1op1 een belangrijke wijziging doorvoert die gevolgen heeft voor de wijze waarop Jeugdhulp1op1 uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op de website.

tabel2

Van deze subgroepen van jongeren geldt de genoemde bewaartermijn voor alle genoemde persoonsgegevens zoals hierboven aangegeven. Na het verstrijken van genoemde bewaartermijn worden gegevens geanonimiseerd opgeslagen. Naam-, adres- en woonplaatsgegevens worden verwijderd, m.u.v. de gemeente waar men woonachtig is.
Voor de gebruikersgroep hulpverleners gelden de volgende bewaartermijnen:

tabel4

Na afloop van de bewaartermijn van groep 4 worden alle gegevens verwijderd uit de administratie. Na afloop van de bewaartermijn van groep 5 worden enkel geanonimiseerde kerngegevens bewaard (type hulpverlener, werkgebied, vergoedingswijze, aantal matches, beoordeling), de rest van de gegevens wordt gewist.

Delen van persoonsgegevens met derden

Jeugdhulp1op1 deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Jeugdhulp1op1 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Jeugdhulp1op1 persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

tabel5

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Jeugdhulp1op1 gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een tekstbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@jeugdhulp1op1.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Jeugdhulp1op1 zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
Jeugdhulp1op1 wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jeugdhulp1op1 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@jeugdhulp1op1.nl